• Incl.Excl.
  BTW
 • Klantenservice
  0
  Sluiten

  Categorieën

  Filters

   Algemene voorwaarden

   ALGEMENE VOORWAARDEN GINWINKEL

   VERZENDING EN LEVERING


   Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt. In het algemeen worden bestellingen binnen de 3 werkdagen behandeld en verzonden. Na verzending kan het enkele dagen duren eer uw pakket door de koerierdienst wordt afgeleverd op het uw aangegeven afleveradres. Gin & Wine Store BV is niet verantwoordelijk voor een laattijdige levering van onze koerierdienst.
   In het kader van de regels van de koop op afstand zal Gin & Wine Store BV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

   Aan de leveringsplicht van Gin & Wine Store BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Gin & Wine Store BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
   Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
   De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.


   PRIVACY & GEGEVENSBEHEER


   Indien u een bestelling plaatst bij Gin & Wine Store BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gin & Wine Store BV. Gin & Wine Store BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
   Gin & Wine Store BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
   Gin & Wine Store BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


   ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT


   Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Gin & Wine Store BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Gin & Wine Store BV. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gin & Wine Store BV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
   Het herroepingsrecht geldt niet voor:
   - diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
   - goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
   - goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
   - voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
   - audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
   - de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen


   BESTELLINGSOVEREENKOMST


   Een overeenkomst tussen Gin & Wine Store BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Gin & Wine Store BV op haalbaarheid is beoordeeld.
   Gin & Wine Store BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
   We helpen u graag met uw bestelling. Neem contact met ons op via: [email protected] of via telefoon 0032 59 280 190. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m zondag.


   BETALINGEN, PRIJZEN & PROMOTIES


   Betalingen:
   Betalingen van de bestellingen kunnen via het beveiligde platform Lightspeed. 
   Overeengekomen overschrijvingen binnen de 10 dagen contant te betaald te worden.
   Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.
   In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
   Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
   Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.
   De door Ginwinkel.be geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
   De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
   De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gin & Wine Store BV of een door Gin & Wine Store BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Gin & Wine Store BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Gin & Wine Store BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
   De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Gin & Wine Store BV.

   Cadeaubonnen:

   Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden nog terugbetaald worden. 


   Prijzen:


   Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
   Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW voor gins, diensten en accessoires en 6% BTW voor tonics en voeding. 


   Promoties:


   Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
   Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Gin & Wine Store BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
   Mondelinge toezeggingen verbinden Gin & Wine Store BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
   Aanbiedingen van Gin & Wine Store BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
   Ginwinkel.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

   Verzendkosten België & Nederland: 

   De verzendkosten voor België & Nederland bedragen €9,95 inclusief btw per bestelling en zijn gratis vanaf €125 subtotaal inclusief kortingen en exclusief verzendingskosten.  

   Wat als ik mijn Kortingscode vergeten ben?:

   Helaas is het niet mogelijk om na het bestellen een kortingscode of cadeaubon te verrekenen. Als je pakje ons magazijn nog niet verlaten heeft, kan je de bestelling annuleren. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact met ons op. Plaats daarna je bestelling opnieuw en gebruik je kortingscode of cadeaubon.